Financieel bijdragen

Mogelijkheden tot financiële bijdragen

De stichting Dijksynagoge is financieel gezond. Door forse inspanningen zijn wij de afgelopen jaren in staat geweest onze hypothecaire schuld tot een overzienbaar bedrag terug te brengen. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben! Bedrijven, particulieren, fondsen en  overheidsinstanties.

Voor de exploitatie van de Dijksynagoge blijft echter geld nodig. Onder meer de aflossing van de resterende hypotheekschuld, het onderhoud, de verzekering, het organiseren van activiteiten en de beveiliging. Dit geld wordt opgebracht door sponsors, gebruikers en bezoekers. Daarnaast zijn er donateurs, worden éénmalige bijdragen ontvangen en kan een schenker deelnemen aan de certificatenactie.

Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0399 3065 87
ten name van Stichting Synagoge te Sliedrecht

Donateur worden

Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20,– per jaar kunt U al donateur worden. U draagt daarmee bij in de instandhouding van een waardevol gebouw dat behoort tot het cultuur-religieuze erfgoed van ons land. Een gebouw dat onderdak biedt aan tal van gebruikers en activiteiten en daarnaast bewaarder is van een stuk geschiedenis en drager van cultuurgoed. Als donateur ontvangt U regelmatig de Nieuwsbrief en daarmee uitnodigingen voor tal van activiteiten.

Éénmalige giften en legaten

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk een éénmalige bijdrage te schenken. Dit kan nu, maar ook na uw overlijden zoals in een uiterste wilsbeschikking (testament) bepaald is. Door de belastingsdienst is de stichting namelijk gerangschikt als een artikel 24 instelling in de zin van de Successiewet (ANBI-status). Dit betekent onder meer dat de stichting bij eventuele te belasten schenkingen of verkregen legaten uit nalatenschappen slechts een beperkte afdracht aan de fiscus hoeft te doen.

Certificatenactie

Iedereen die de Dijksynagoge een warm hart toedraagt en dit tot uiting wil brengen middels een bijdrage van minimaal € 100,–  ontvangt op verzoek een prachtig certificaat. Met de uitgifte van dit certificaat betuigt het bestuur haar erkentelijkheid aan de gever. Op het certificaat wordt de naam van de gever vermeld. De gever krijgt daarmee de status van steunpilaar (‘amoed tàwech’) van de Dijksynagoge. Op deze pagina van de website kunt U een indruk krijgen van zo’n certificaat dat op A4 formaat wordt uitgegeven.

Belastingdienst

De belastingdienst roept dat men het wel gemakkelijker, maar niet leuker kan maken. Wij kunnen dat wel! Uw gift, jaarlijks als donateur, of éénmalig bijvoorbeeld als deelnemer aan de certificatenactie, is namelijk aftrekbaar van de belasting. Door opgave van Uw gift bij de belastingdienst vermindert Uw belastbaar inkomen en daarmee de hoogte van Uw belastingplicht. Daarmee betaalt de belastingdienst, mits U aan de door de belasting gestelde voorwaarden voldoet, mee aan Uw gift.

Informatie, vragen

Wilt U ook een éénmalige bijdrage leveren, donateur worden of anderszins bijdragen neemt U dan contact op met de penningmeester of het secretariaat. Zie onder Contact.